Reports

fr.gouv.etalab.mastodonfr.gouv.etalab.mastodon
2.36.2 - fdroid
0 trackers 10 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
2.35.8 - fdroid
0 trackers 10 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.81.3 - google
0 trackers 8 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.80.0 - google
0 trackers 8 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.78.0 - google
0 trackers 8 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.76.0 - google
0 trackers 8 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.74.0 - google
0 trackers 8 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.71.1 - google
0 trackers 7 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.71.0 - google
0 trackers 7 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.67.1 - google
0 trackers 7 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.64.0 - google
0 trackers 7 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.50.1 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.41.2 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.41.1 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.40.0 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.36.0 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.31.1 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.30.2 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.17.3 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.11.0 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.8.8 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.8.3 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.6.7.2 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.6.6 - google
0 trackers 6 permissions

fr.gouv.etalab.mastodon
1.6.5.1 - google
1 tracker 6 permissions