Reports

pl.zabka.apb2cpl.zabka.apb2c
3.10.21 - google
6 trackers 18 permissions

pl.zabka.apb2c
3.10.10 - google
6 trackers 18 permissions

pl.zabka.apb2c
3.5.35 - google
5 trackers 15 permissions

pl.zabka.apb2c
3.3.10 - google
5 trackers 15 permissions

pl.zabka.apb2c
2.9.0 - google
5 trackers 15 permissions

pl.zabka.apb2c
1.11.0 - google
6 trackers 9 permissions

pl.zabka.apb2c
1.10.0 - google
8 trackers 9 permissions

pl.zabka.apb2c
1.4.3 - google
8 trackers 9 permissions